U093赵伊彤《风情万种野玫瑰》写真辑[39P]_赵伊彤_尤果网

U093赵伊彤《风情万种野玫瑰》写真辑[39P]_赵伊彤_尤果网

状如鲥鱼,小首细鳞。弘景曰∶形似鼍而短小,又似鲤而有四足,黑色,能陆能水。

林栖水食,近水处极多。禹锡曰∶多食,发癖疮肿,不可同乳酪食。

南人鬻鳝肆中,以缸贮水,畜数百头。闽、粤人多采鲜者,姜、醋食之,味如水母。

 产于岭南,以不举首者为真,故世称为南蛇、埋头蛇。时珍曰∶溪湖中多有之。

 腹中之黄,应月盈亏。颂曰∶生岭南,别是一种山龟,非秦龟也。

【集解】时珍曰∶残出苏、淞、浙江。【集解】时珍曰∶鹭,水鸟也。

Leave a Reply